Panaszkezelés

Felügyeleti szerveink:

Ráckeresztúr község jegyzője
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.
Telefon: 25/517-900

Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
8000 Székesfehérvár, Piac tér 12/14.
Telefon: 22/501-751

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság területileg illetékes Területi Hivatal
9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 24-26., Levelezési cím: 9401 Sopron Pf.: 123. Telefon: 99/518-500

Illetékes bíróság, testületek:
Dunaújvárosi Városi Bíróság
2400 Dunaújváros, Városháza tér 3.
Telefon: 25/411-822

Fejér Megyei Békéltető Testület
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: (22) 510-310


A hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás:
A szolgáltató köteles a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni. A hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig eltelt idő nem haladhatja meg a 72 órát. A bejelentett hiba akkor tekinthető valósnak, ha azt az előfizető bejelentette, és a szolgáltató azt megállapította.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha az előfizető a panasz kezelésével nem ért egyet, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát az előfizetőnek átadni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát köteles az előfizetőnek átadni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. A panaszt elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles.

A szolgáltató a hibaelhárítás után az összeköttetést haladéktalanul átvizsgálja és átadja az előfizetőnek kipróbálásra. Az előfizető értesítése telefonon, vagy e-mailben történik. A hiba akkor tekinthető kijavítottnak, ha azt az előfizető elfogadta.

A szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megőrizni.
A szolgáltatónak a hibabejelentést az előfizető részére vissza kell igazolnia, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie.

A szolgáltató köteles az elvégzett vizsgálat alapján az előfizetőt értesíteni arról, hogy

A/ további helyszíni, az előfizetői hozzáférési ponton vagy azt is érintően lefolytatandó vizsgálat szükséges,
annak időpontjának megjelölésével (év, hónap, nap, 4 órás időszak megadásával, amely 8 és 20 óra közé eshet), vagy

B/ a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel.
A szolgáltató köteles az előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult, érdekkörébe tartozó hibát kijavítani.

A szolgáltató köteles a hiba elhárítását követően haladéktalanul értesíteni az előfizetőt a hiba elhárításáról, valamint az értesítés módját és időpontját nyilvántartásba venni. A szolgáltató a hiba elhárításáról szóló értesítési kötelezettségének a bejelentéssel, illetve a helyszíni hibaelhárítással egyidejűleg is eleget tehet.

Nem minősül elhárítottnak a hiba, amennyiben az előfizető az eredeti hibabejelentés szerinti hibát ismételten bejelenti a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől számított 72 órán belül. Ebben az esetben nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől az előfizető által tett ismételt hibabejelentésig eltelt időtartam.

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata
Előfizetői panaszok, bejelentések az ügyfélszolgálati irodában, illetve azok telefonszámain, valamint e-mailben, vagy levélben történhetnek. Az előfizető által a szolgáltatással kapcsolatos (nem műszaki hibával kapcsolatos) észrevételeket és panaszokat a szolgáltató a bejelentést követő 5 munkanapon belül kivizsgálja, és erről az észrevétel benyújtásától számított 30 napon belül írásban válaszol.


Tájékoztatás a szolgáltatás teljesítésével összefüggő jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése
Ha a felek egymással nem tudnak megegyezni, a szolgáltatói szerződésből eredő vitájuk ügyében a területileg illetékes jegyzőhöz, a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelethez, illetve bírósághoz fordulhatnak.
Ha az előfizető a hibás teljesítéssel kapcsolatos szolgáltatói állásfoglalást vitatja, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság területileg illetékes irodájától kérheti, hogy nyilatkozzék a szolgáltató által végzett hibamegállapítás és hibajavítás megfelelőségéről.
Az előfizető a bíróság előtt a Gazdasági Kamarák mellett működő békéltető testülethez is fordulhat.
A szolgáltató székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság jogosult eljárni a szolgáltatói jogviszonyból eredő jogvitákban.

Javasoljuk az Általános Szerződési Feltételek ismételt elolvasását is, amely megtalálható irodánkban és a weboldalunkon.

Arany Antenna Bt.
2465 Ráckeresztúr, Budai utca 7.

Tel: 06 25 222 322
e-mail: info@rkt.hu